Byn ute på slätten!

Månad: mars 2022

Degernäs IT kallar till extraårsmöte den 15/3 kl 20.00. Plats EFS Degernäs

Degernäs IT kallar till extraårsmöte den 15/3 kl 20.00. Plats EFS Degernäs

Under detta möte ska vi välja en ny revisor. Då den valda revisorn inte kan genomföra sitt uppdrag.

Degernäs IT kallar till årsmöte den 29/3 kl 20.00. Plats EFS Degernäs
(Förutsatt att vi fått en revisor vald på det extra årsmötet.)

Följande punkter ska behandlas på mötet.

1. Val av ordföranden vid stämman och anmälan av stämmordförarens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Budget

11. Medlemsavgift

12. Tjänsteavgift

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstamman enligt lag eller föreningens stadgar.

MVH Styrelsen.